België : 32 (9) 265 02 73   I   Spanje : +34 674 347 550   I   info@spanjenalatenschap.com

Nalatenschap werkwijze

De aangifte van de nalatenschap in Spanje dient te gebeuren binnen de 6 maanden vanaf het overlijden.

In eerste instantie, nadat wij de eerste contacten hebben gelegd met de erfgenamen en/of de Belgische notaris, zullen wij een aantal documenten opvragen om het nalatenschapsdossier te kunnen openen.

Ons kantoor kan het nalatenschapsdossier in Spanje afhadelen door middel van notariële volmacht, waardoor het niet vereist is dat de erfgenamen zich naar Spanje hoeven te verplaatsen. 

De erfgenamen en/of de Belgische notaris dien(t)en ons in de mate van het mogelijke, volgende informatie te verschaffen:

  • Bevestigen of de overledene resident was in Spanje was of in Belgïe
  • NIE-nummer van de overledene
  • Kopie meertalig overlijdenscertificaat (op te vragen bij de gemeente van overlijden)
  • Attest van erfopvolging voorzien van de Apostille van Den Haag – Deze moet nadien in zijn geheel beëdigd vertaald worden naar het Spaans. Indien de beëdigde vertaling in België wordt gedaan, dient deze eveneens te worden voorzien van de Apostille.
  • Kopie aankoopakte eigendom(men) in Spanje. Indien auto of boot, tevens informatie over dit goed.
  •  Afschrift van de laatste jaarlijkse gemeentebelasting eigendom(men). Hier staat de kadastrale waarde op vermeld zodat wij de minimale fiscale waarde kunnen uitrekenen.
  • Kopie van de laatste factuur van de nutsvoorzieningen en gegevens vereniging van eigenaren (syndicus) – indien van toepassing. Om na te gaan of deze na het verlijden van de akte van titularis dienen te worden gewijzigd.
  • Gegevens van de erfgenamen voor het opmaken van de tweetalige notariële volmacht.

Op basis van de verschaffte informatie zullen wij onderzoek doen naar de onroerende goederen in Spanje. De eigendomstitel van het onroerend goed controleren, nagaan of er schulden zijn in Spanje en waardebepaling van de onroerende goederen op basis van de fiscale gegevens.

Net als in België door de notaris wordt gedaan, zullen wij via Madrid het Spaans Centraal Testamentenregister raadplegen of de overledene al dan niet een Spaans testament had opgemaakt.

Tevens zullen wij de bank(en) contacteren waar de overledene zijn bankrekening had geopend, om het saldocertificaat op datum van overlijden op te vragen, daar dit saldo deel zal uitmaken van het nalatenschap in Spanje.